Michigan Koi ®
(586) 790-8013 Home About Us Contact Us View Cart

Koi Varieties -Michigan Koi ®

Koi Breeder: Marujyu

Koi Farm Name: Marujyu Koi Farm

 - Marujyu Koi Farm

Koi Varieties Bred:

KohakuKohaku
Kohaku

KoromoKoromo
Koromo

Ochiba ShigureOchiba Shigure
Ochiba Shigure

SankeSanke
Sanke

Showa SanshokuShowa Sanshoku
Showa Sanshoku